د

درخت فندق

درخت فندق

دليل كند بر مردي عرب و سخت دل، كه به لهو وطرب خوش باشد و خيرش كمتر است.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button