د

درندگان

درندگان

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن درندگان در خواب بر چهار وجه است .

اول : دشمنان.

دوم : پادشاهان ستمگر.

سوم : زن سليطه.

چهارم : همسايگان بد.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button