د

دعوت

دعوت

منوچهر مطيعي تهراني گويد:  دعوت قهر و اوقات تلخي است. اگر ديديد شما را براي عروسي دعوت کردند کاري بزرگ مي کنيد که دوست نداريد يا ماموريتي به شما مي دهند که نمي خواهيد و مورد علاقه و پسندتان نيست و در نتيجه غمي براي شما به وجود مي آورد. دعوت هاي ديگر نيز تقريبا همين زمينه را دارند با توجه به اين که اصولا دعوت قهر و خشونت لفظي و اوقات تلخي است.

لوک اويتنهاو مي گويد :

دعوت

دعوت شدن : تکبر شما باعث دردسرتان خواهد شد

دعوت کردن : شما در يک مهماني حضور خواهيد يافت

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button