د

دهنه اسب

دهنه اسب
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن دهنة اسب در خواب ، نشانة آن است كه از همة موانع عبور خواهيد كرد .
2ـ ديدن دهنة شكستة اسب در خواب ، نشانة آن است كه دشمنان شما را غافلگير مي كنند .

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button