دوست

اعلانات

دوست
لوک اويتنهاو مي گويد :
دوست
خوب : خبرهاي شادي بخش
نادوست : اعلان خطر
ديدار اتفاقي : اتفاق غير منتظره
ترک کردن دوست : عذابي مبدل به شادي خواهد شد
مرگ يک دوست : خبر غير منتظره
عصباني : بيماري
دوست جديد : خوشبختي
چند دوست : غصه هاي زود گذر

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر در خواب دوستان خود را شاد و سرحال ببينيد ، نشانة آن است كه بزودي از طرف دوستان اخبار ناخوشايندي به دست شما مي رسد .
2ـ اگر در خواب دوستان خود را درمانده ببينيد ، علامت آن است كه دوستانتان بيمار و پريشان خواهند شد .
3ـ اگر در خواب چهره دوستان خود را سياه ببينيد ، نشانة آن است كه بيماري يا حادثه بسيار بدي براي شما يا دوستانتان اتفاق خواهد افتاد . اما اگر آنها را در هيئت ببينيد ، علامت آن است كه دشمنان ، شما را از دوستان و نزديكان جدا خواهند كرد .
4ـ اگر در خواب دوستان خود را با لباسي تيره و آستينهاي قرمز رنگ ببينيد ، نشانة آن است كه براي شما اتفاقات نامطلوبي رخ مي دهد كه اگر باعث زياني مالي نشود نگراني به همراه مي آورد .
5ـ اگر خواب ببينيد دوستانتان چون مجسمه روي تپه اي ايستاده اند ، نشانة آن است كه عقايد خود را مبني بر داشتن انصاف و آگاهي حفظ خواهيد كرد . آن سوي فعلي خود به موفقيت مي رسيد . اگر سكويي كه پيكر دوستان بر آن قرار گرفته ، بلند نباشد ، علامت آن است كه پس از پيشرفت و ترقي در كار ، دوستان قبلي خود را از ياد مي بريد . اما اگر پيكر دوستانتان بر سطح زمين قرار گرفته باشد ، نشانة آن است كه براي رسيدن به درجات بالاتر شكست مي خوريد . اگر در خواب بخواهيد از كنار مجسمة دوستانتان بگذريد نشانة آن است كه دوستي را مورد سرزنش قرار مي دهيد و او را وادار مي كنيد تا در زندگي خود تغييراتي بدهد .
6ـ اگر خواب ببينيد دوستي پارچة سفيدي دور سر خود بسته است ، نشانة آن است كه فردي مي كوشد
رابطه اي دوستانه با شما برقرار كند ، همان شخص به شما لطمه خواهد زد .
7ـ اگر خواب ببينيد با دوستي كه در حق شما بد كرده ، دست مي دهيد و او بي اعتنا و غمگين به راه خود
مي رود ، نشانة آن است كه با يكي از دوستان خود اختلاف پيدا مي كنيد و ممكن است نسبت به هم دلسرد بشويد .
8ـ ملاقات با يك دوست در خواب و گفتگو با او ، نشانة آن است كه كارهايتان به شكل دلخواه انجام خواهد گرفت . اما در خانوادة خود دچار جر و بحث مختصري خواهيد داشت .
9ـ اگر در خواب با دوست خود جرو بحث كنيد و سر او فرياد بكشيد ، نشانة آن است كه دچار حقارت و تزلزل و نگراني خواهيد شد .
10ـ اگر در خواب با دوست از ديدن دوستي احساس شرمساري كنيد يا او را در وقت نامناسبي ملاقات كنيد ، دلالت بر آن دارد كه به خاطر مرتكب شدن خلافي ، گناهكار شناخته خواهيد شد و هم دستان شما همه چيز را لو مي دهند .
11ـ اگر زن جواني خواب ببيند دوستان فراواني دارد ، نشان مي دهد كه به منافع زيادي دست خوهد يافت . و محبوبش ارزش تصاحب دارد . اما اگر خواب ببيند دوستاني اندك دارد ، از محبوبيت اجتماعي نصيبي نخواهد برد .

Advertisement

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close