د

دوغ

دوغ
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد در حال نوشيدن دوغ هستيد ، دلالت بر آن دارد كه در پي كسب لذت مادي تأسف خواهيد خورد و يك بي احتياطي ، سلامت شما را به خطر مي اندازد .
2ـ اگر خواب ببينيد دوغ را دور مي ريزيد ، نشانة شكست و بداقبالي است .
3ـ اگر خواب ببينيد سوپي مي خوريد كه در آن دوغ ريخته اند ، دلالت بر آن است كه دست به كار نامطلوبي خواهيد زد ، و بداقبال به شما رو مي آورد ، دعواهايي رخ مي دهد و روابط دوستانه را تحت الشعاع قرار مي دهد
4ـ اگر در حال نوشيدن دوغ از خواب بپريد ، نشانة آن است كه با برنامه ريزي دقيق مي توانيد علت اختلافات را به خوبي درك كنيد .

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button