ديوار

تعبیر خواب ديوار محمدبن سيرين گويد:

ديوار در خواب، حال بيننده خواب است در دنيا. اگر بيند بر ديوار نشسته است و آن ديوار محكم و با قوت است، دليل كند كه حالش در دنيا نيكو و محكم است. اگر بيند كه ديوار خراب مي كرد و ديوار كهنه است، دليل كه مال يابد. اگر نو بود، دليل بر غم و مصيبت است. اگر بيند كه بر ديوار به پاي بود، دليل كه حالش مستقيم و نيكو نباشد. اگر بيند كه از ديوار بيفتاد، دليل است حالش متغير شود. اگر بيند كه از ديوار آويخته است، دليل بود پراكندگي حال و زوال عيش او را. اگر بيند كه ديوار را برداشت، دليل كه مردي را به درجه بلند برساند. اگر بيند كه ديوار را فرو افكند، دليل كه آن را از معيشت بيفكند، تا هلاكش كند

تعبیر خواب ديوار ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند كه ديوار كج را راست كرد يا ديوار خراب را عمارت كرد، دليل كه حال تباه شده او به صلاح باز آيد. اگر بيند كه ديوار شهر يا ديوار مسجد جامع بيفتاد، دليل كه والي شهر هلاك شود.
جابر مغربي گويد: ديوار به خواب ديدن، مردي بزرگوار است به قدري كه بزرگ بود. اگر بيند كه ديوار كهنه را نيكو كرد و نيك را خراب نمود، دليل بر غم و اندوه است.

تعبیر خواب ديوار حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

اگر بيند به دست خود ديوار بنا كرد، اگر ديوار از گل و خشت است، دليل است بر مال و دين امانت. اگر ديوار از گچ و آجر بيند، دليل بر خويشتن بيني و تباهي او كند، اگر آن ديوار از سنگ و آهك بيند، دليل كه به دنيا مغرور و فريفته شود و طالب راه آخرت نباشد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: تعبیر خواب ديوار

اگر در خواب ببينيد که به راهي مي رويد و ديواري سر راه شما هست که نمي توانيد از آن بگذريد مشکلي خواهيد يافت که رفع آن در قدرت خودتان تنها نيست. اگر ديديد بر ديواري محکم و استوار نشسته ايد در موقعيتي که داريد و مطلوب شما است مستقر خواهيد شد يا موقعيت خوبي به دست مي آوريد. اگر ديديد ديواري که روي آن نشسته ايد لرزان است موقعيت شما متزلزل خواهد شد.

معبران نوشته اند ديوار در خواب حال بيننده خواب است در زندگي و در دنيا. اگر ديديد ديواري را بنا مي کنيد کاري مفيد و موثر انجام مي دهيد ولي اگر ديديد ديواري نا به جا مي سازيد کاري خلاف عقل و تدبير مي کنيد که گرفتار ندامت و پشيماني مي شويد. اگر ديديد از ديواري پائين جستيد زندگي شما دچار تحول مي شود و اگر از ديوار پرت شده يا افتاديد تنزل مقام مي يابيد.

اگر از ديواري بالا رفتيد بر مشکلي توفيق مي يابيد ولي اگر در نيمه راه مانديد يا افتاديد شکست مي خوريد و با عدم کار روبه رو مي گرديد. اگر ديديد که در خانه خويش ديوار مي سازيد روابط خانوادگي خوبي خواهيد داشت و اگر ديوار خانه را خراب کنيد با همسرتان اختلاف پيدا خواهيد کرد. چنانچه اين خواب را زني ببيند از شوهرش جدا مي شود زيرا شوهر قوام زندگي زن است و خراب کردن ديوار براي زن خوب نيست.

لوک اويتنهاو مي گويد :تعبیر خواب ديوار

تعبیر خواب ديوار : شما يک حامي خواهيد داشت
ديوار کوتاه : موانع
پريدن از روي آن : پس از کوششهاي بسيار شادماني پايا خواهيد داشت
روي ديوار بودن : بوسيله پشتکارت به محبوب خود دست خواهي يافت
ساختن يک ديوار : موانع بر روي راهي که بسوي پيروزي است
ديوار مخروبه : خطري در کمين يکي از نزديکان است

آنلي بيتون مى‏گويد: تعبیر خواب ديوار

1ـ اگر خواب ببينيد از ديواري بالا مي رويد ، نشانة يافتن پاداش و به دست آوردن موفقيت از تلاشي است .
2ـ اگر خواب ببينيد از روي ديوار بر زمين مي افتيد ، علامت آن است كه مسئوليت پروژه اي را به واگذار مي كنند كه شما شايستگي انجام آن را نداريد و در عمل متوجه مي شويد كه تلاشهاي شما بي نتيجه است .
3ـ اگر خواب ببينيد روي ديواري با ديگران نشسته ايد و ديوار از سنگيني وزن شما فرو مي ريزد ، علامت وقوع تصادفي است كه فردي در آن به شدت مجروح مي شود .
4ـ اگر خواب ببينيد از ميان دو ديوار بالا مي رويد ، علامت آن است كه براي رسيدن به اهداف خود دست به كارهاي غيرقانوني مي زنيد .

5ـ اگر خواب ببينيد پرچيني را به سويي مي اندازيد و به سمت ديگر مي رويد ، علامت آن است كه با قدرت و شهامت بر موانع چيره مي شويد .
6ـ اگر خواب ببينيد حيوانات مزرعه اي از روي پرچين مي پرند ، نشانة آن است كه از جايي ناشناس به شما كمك مي رسد
7ـ اگر خواب ببينيد مشغول ساختن ديواري هستيد ، علامت آن است كه شما با استفاده از علم اقتصاد و صنعت ، پايه هاي بدست آوردن ثروت را بنا مي كنيد .

اگر دختري چنين خوابي ببيند

اگر دختري چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه به آرزوهاي خود دست خواهد يافت . اما اگر ببيند از روي ديوار سقوط مي كند يا ديواري فرو مي ريزد ، نشانة آن است كه به رؤياهاي خود دست نخواهد يافت .
8ـ اگر خواب ببينيد ديواري مانع پيشروي شما شده است ، علامت آن است كه در مقابل تأثيرات بد روحي تسليم مي شويد و پيروزي هاي مهمي را از كف مي دهيد.

اگر خواب ببينيد از روي ديواري مي پريد

9ـ اگر خواب ببينيد از روي ديواري مي پريد ، علامت آن است كه از موانعي كه جلوي راه شما قرار خواهد گرفت ، عبور خواهيد كرد .
10ـ اگر خواب ببينيد با وسيله اي در ديوار سوراخي ايجاد مي كنيد ، علامت آن است كه با پشتكار و تلاش به هدف مورد نظر خود خواهيد رسيد .
11ـ خراب كردن ديوار در خواب ، علامت آن است كه بر دشمنان خود چيره خواهيد شد .
12ـ اگر دختري خواب ببيند از روي ديوار راه مي رود ، علامت آن است كه آينده برايش شادماني فراهم خواهد ساخت .
13ـ اگر دختري خواب ببيند پشت ديواري پنهان گشته است ، علامت آن است كه با كسي روابطي ايجاد مي كند كه از بر ملا شدن آن شرمنده خواهد شد

14ـ اگر خواب ببينيد از كنار ستونهاي ديواري راه مي رويد ، علامت آن است كه شخص مورد اعتماد شما ، به هنگامي كه به او احتياج داريد شما را تنها خواهد گذاشت .

‫5 نظرها

  1. خواب دیدم که در کنار دیواری قرار دارم که دور تا دور یک زمین مستطیل شکل قرار دارد. نمی دانم که خودم آن دیوار را میساختم و یا دیگری ساخته بود اما دیواز از جنس بلوک بود و به نظر بلوک نو بود . بلوک سیمانی خیس چه رنگی میشود دیوار نیز به همان رنگ بود . به رنگ نوک مدادی . زمین نیز خالی بود و هیچ چیزی در آن نبود اما کوچک به نظر میرسید. ناگهان بخشی از دیوار خراب شد و من ناراحت شدم و یا آه از نهادم بر خاست. در هر حال حالی به من دست داد که از خواب پریدم. تعبیر آن چیست.

  2. سلام درخواب دیدم آب لوله کشی از تمام خانه جریان دارد وتمام خانه را فرا گرفته است وسبب شده که از سقف آن فرو ریزد

  3. خواب دیدم که درب قفس کبوترها باز مانده و پرندگان خانگی دیگر به داخل آن رفته اند (کبوترها بیرون نیامده بودند) ، در حال بیرون راندن پرندگان خانگی بودم که متوجه شدم یکی از مرغها بدون اطلاع من جوجه کرده و با چند جوجه دو سه روزه در حرکت است که صدای جیک جیک جوجه تازه متولد نظرم را جلب کرد ، با خوشحالی در پی صدا رفتم تا محل تخمگذاری مرغ را پیدا کنم ، پیدا کردم، سپس در خانه این خبر خوش را با مادرم در میان گذاشته و در حال صحبت بودم که از خواب بیدار شدم و دیدم که خانه امان به یک طرف کمی حرکت کرده و چند دیوار موازی خانه از جمله سردر خانه ترک خورده و پدرم تصمیم دارد خانه را تعمیر کند که من با این تصمیم موافق بودم ولی برادر بزرگترم معتقد بود که باید خانه را خراب کنیم و خانه ای نو بسازیم که اینبار واقعا از خواب بیدار شدم.

  4. خواب ديدم از ديوار بلندي بالا رفتم ونشستم ديواره ازتفاعش زياد بود ولي بعضي قسمتاش فقط يه طرفش بلندتربود.نميدونم برا چه كاري رفتم كه ازبالابادوست خواهرم حرف ميزدم آبجيمم اومدكنارم بهش گفتم خيلي بلنده چجوربريم پايين گفت كشون كشون بريم جلوتر اونجا ارتفاعش كمتره انگار كه سربخوريم سريع رفتيم اون ور ديوار بعد يه طرفش اوتفاعش زياد بود سمتي كه ارتفاعش كم بود آدماي زيادي بودن كلي پارچه بود مال يه خياط كه اونجابود آبجيم كلي پارچه روهم انداخت من وآبجيم كه بالا بوديم پريديم پايين دوست خواهرم داشت ادامه حرفاش كه رودسواربوديمو ميزد كه مانتوخوشگلتو كه دوختي بپوش همه ببينن منم گفتم بروبابا حال داري

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *