د

دُهل زدن

دُهل زدن
محمدبن سيرين گويد:
دهل زدن به خواب، كلام باطل و دروغ و كار روشن اين جمله، دليل بر زننده دهل كند.
اگر بيند با دهل ناي زدند و پاي كوفتند، دليل بر غم و اندوه و مصيبت بود.
اگر بيند بطور مفرد دهل مي زد، دليل است كه سخن باطل گويد، يا كاري كند روشن و پيدا.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
دهل زدن، دليل بر خبرهاي دروغ وضد و نقيض است، كه در او هيچ خير نباشد.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button