د

دکان

دکان

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن دكان در خواب ، نشانة آن است كه تلاش و كوشش شما براي پيش بردن كاري ، در اثر نقشه ها و حسادتهاي ديگران خنثي مي گردد .

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن دکان خوش حالي بود

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button