ر

راکت

راکت
ديدن راكت در خواب ، نشانة باز ماندن از تفريح دلخواه است . اگر دختري چنين خوابي ببيند ، نشانةآن است كه در تفريح مورد علاقة خود نمي تواند شركت كند

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button