ر

روشنائي

روشنائي
محمدبن سيرين گويد:
ديدن روشنائي به خواب دين هدي است. اگر بيند روشني او را فراگرفت يا كسي به او داد، دليلاست كه كسي راه علم و دين بياموزد. تاريكي به خواب، بي ديني بود.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر كسي بيند روشنائي به سينه او افتاد، دليل كه پارسا و پاكدامن بود. و همچنين عاقبت كارش به خير است .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن روشنائي در خواب بر چهار وجه است.
اول: دين هدي(دين الهي و هدايت).
دوم: علم.
سوم: راه پاك(راه راست).
چهارم: اعتقاد پاك و ايمان.

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن روشنائي خوب بود

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button