ر

ريم

ريم
محمدبن سيرين گويد: ريم به خواب ديدن مال است بيننده را. اگر بيند كه از تن او ريم بيرون آمد و ديگر باره به آنجا شد، دليل است به قدر آن از مال او نقصان افتد و ديگر باره مالش تمام گردد. اگر بيند ريم را مي مكيد و ميخورد، دليل كه مال حرام خورد و علي الجمله ريم جمع شدن در اندام، دليل بر جمع شدن مال بود وريم بيرون آمدن از اندام نقصان مال بود و ريم سوم و ريم آهن و آن چه بدين ماند، جمله غم و اندوه بود به قدر آن چه ديده بود

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button