ر

ريواس

ريواس
محمدبن سيرين گويد: ريواس درخواب غم و اندوه است. اگر بيند كه ريواس داشت و ميخورد، دليل كه به قدر آن كه خورده او را غم و اندوه رسد. اگر بيند كه ريواس بفروخت يا به كسي داد، دليل است از غم و اندوه رسته گردد. جابرمغربي گويد: اگر بيند ريواس ميخورد و به طعم شيرين است، دليل كه وي را منفعت رسداز قبل دوست يا از قبل خويش و چون بيند ريواس ترش است، دليل است پشيماني خورد در كارها.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button