ر

رکاب

رکاب
محمدبن سيرين گويد: اگر بيند ركاب از زين جدا گرديد، فرزند يا غلام است و چون با ركاب بود، فرزندي باشد كه در كارها معتمد و امين است و دراو هيچ خيانت نباشد. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند ركاب او زرين است، دليل است فرزند او منكر و خويشتن بين بود. اگر بيند ركاب او سيمين است، دليل كه فرزندش به مال دنيا مغرور شود. اگر بيند ركابش برنجين يا مسين بود، دليل بود بر قدر پاكيزگي و روشني او را قوت باشد در كارهاي دنيائي. اگر بيند ركاب او چوبين بود، دليل كه فرزند او دون همت و بدرأي و فرومايه بود و ركاب دار در خواب نيكو بود، زيرا كه او به مهتران نزديك بود

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button