ز

زنبور

زنبور
محمدبن سيرين گويد:
زنبور درخواب، مردي سفله و دون همت است. اگر بيند زنبور او را بگزيد، دليل كه او را از مردي دون، رنج و مكروه رسد، يا سخني ناخوش شنود. اگر بيند زنبور بسياري بر وي جمع شدند، دليل كه در ميان مردمان دون گرفتار شود، خاصه چون زنبوران او را مي گزيدند.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر كسي بيند زنبور وي را بگزيد، دليل كه از زني بد، وي را آزاري رسد. اگر زنبور بسيار در خانه خود جمع بيند، دليل كه او را با زني سخن چين شغلي افتد. اگر بيند زنبور را بكشت، دليل كه بر دشمن ظفر يابد. اگر بينداز هوا زنبوران بسيار جمع آمده اند، دليل كه لشگري در آنجا جمع شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن زنبور درخواب، بر شش وجه است.
اول: هياهو وغوغا.
دوم: مردم دون (مردم فرومايه).
سوم: لشگر.
چهارم: ملخ (مدح).
پنجم: دشمن.
ششم: فرزندان.

Related Articles

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button