ز

زندانبان

زندانبان
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن زندانبان در خواب ، نشانة آن است كه زنان شرير شما را شيفته مي كنند و در اثر اين شيفتگي به كار و زندگي شما زيان خواهد رسيد .
2ـ اگر خواب ببينيد جمعيتي زنداني سعي مي كنند از دست زندانبان فرار كنند ، نشانة آن است كه براي اخاذي از شما ، روشهايي نادرست به كار گرفته مي شود

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button