زنگله

اعلانات

زنگله
محمدبن سيرين گويد: ديدن زنگله درخواب، دليل جنگ و خصومت است. اگر كسي بيند آشنايي زنگله به وي داد، دليل كه با آن كس گفتگوي كند. جابرمغربي گويد: اگر بيند زنگله زرين داشت، يا كسي به وي داد، دليل كه وي را با شخصي خصومت افتد و زنگله سيمين همين تاويل دارد. اگر زنگله مسين يا برنجين داشت، دليل كه وي را با مرد جاهل خصومت افتد

Advertisement

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close