ز

زيورالات

زيورالات
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر در خواب زيورآلات به خود بياموزيد ، نشانة آن است كه به مقامي فراتر از شايستگي خود دست مي يابيد
2ـ اگر در خواب از كسي زيورآلات دريافت كنيد ، علامت آن است كه به تعهدات خود پايبند خواهيد بود و همة آنها را به درستي پيش خواهيد برد .
3ـ اگر خواب ببينيد زيورآلات خود را به كسي مي بخشيد ، نشانة آن است كه بيش از اندازه ولخرجي مي كنيد .
4ـ گم كردن زيورآلات خود در خواب ، علامت به دست آوردن موقعيتي خوب در زندگي است

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button