س

ساتور

ساتور

ديدن ساتور در خواب ، علامت آن است كه با ولخرجي افراطي در معرض نقشة افراد شرور قرار مي گيرد . اگر در خواب ساتور شكسته يا زنگ زده اي ببينيد ، نشانة آن است كه از دست مردم جاه طلب به ستوه مي آييد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button