سجده

اعلانات

سجده
محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند سجده حق تعالي مي كرد، دليل است بر مردي بزرگوار ظفر يابد. اگر بيند جز حق تعالي كس ديگر را سجده مي كرد، دليل كه اميدي كه دارد برنيايد. ابراهيم كرماني گويد: اگر ديد كسي وي را سجده نمود، دليل كه مراد آن كس را حاصل نمايد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر بيند كه مهتري سجده مي كرد، دليل نمايد وي را از سلطان رنج و بلا رسد

Advertisement

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close