س

سرايدار

سرايدار

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن سرايدار در خواب ، علامت آن است كه در اثر تربيت نادرست فرزندان رنج خواهيد برد .
2ـ اگر در خواب به دنبال سرايدار بگرديد ، نشانة آن است كه وجود آرام شما را آزار و اذيتهايي چند پريشان خواهد ساخت .

3ـاگر در خواب براي خانه خود سرايدار پيدا كنيد ، علامت آن است كه كارهايتان به خوبي پيش خواهد رفت ، و دوستان و همنشيناني درخور احترام خواهيد يافت

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button