س

سرفه

سرفه

لوک اويتنهاو مي گويد :
سرفه : رازهاي شما برملا خواهند شد

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد سرفه آزارتان مي دهد ، نشانة آن است كه بايد از سلامتي جسماني خود مراقبت كنيد . در غير اين صورت بيمار خواهيد شد .

2ـ اگر در خواب صداي سرفة ديگران را بشنويد ، نشانة آن است كه سرانجام از محيطهاي نامطلوب مي گريزيد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button