س

سرهنگ

سرهنگ
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد تحت فرمان سرهنگي هستيد ، نشانة آن است كه در به دست آوردن امتيازات اجتماعي و شغلي ، شكست مي خوريد .
2ـ اگر خواب ببينيد سرهنگ هستيد ، علامت آن است كه با تدابيري مي خواهيد مقام خود را از ديگر دوستان برتر نگه داريد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button