س

سرود

سرود
محمدبن سيرين گويد:
سرود گفتن درخواب، سخن باطل بود. اگر بيند كه سرود مي گفت، دليل است كه سخن باطل گويد و بدو غم و اندوه رسد. اگر بيند كه سرود با نواها مي زد، دليل مصيبت بود. اگر بيند كه سرود مي گفتند و او مي شنود، دليل كه سخن دروغ شنود.

ابراهيم كرماني گويد:
ديدن سرود در خواب، بزرگان را دليل رسوائي بود و درويشان را دليل غم و اندوه بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
سرود گفتن درخواب برشش وجه بود.
اول: كلام باطل.
دوم: غم و اندوه.
سوم: مصيبت.
چهارم: رسوائي.
پنجم: جنگ.
ششم: علم و حكمت آموختن

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button