س

سرين

سرين

سرين نشستنگاه آدمي را گويند

محمدبن سيرين گويد:
ديدن سرين راست، دليل بر پسر بود و سرين چپ، دليل بر دختر. اگر بيند كه سرينش محكم بود، دليل كه فرزندش نيكوحال و تندرست بود. اگر كوچك بود و ضعيف تاويلش به خلاف اين بود.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر در خواب بيند كه سرينش بشكست، دليل بود كه فرزندش بميرد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن سرين در خواب بر چهار وجه بود.
اول: فرزند.
دوم: قوت.
سوم: باغ.

چهارم: نيكي از خويشان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *