س

سلام

سلام
محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي به خواب بيند كه دوستي به او سلام مي كرد، دليل نمايد كه دشمن با وي صلح كند، اگر بيند كسي مجهول بر وي سلام كرد، دليل نمايد كه غريبي با وي دوستي و آشنائي كند. اگر ديد سري به او سلام كرد و هرگز آن كس را نديده بود، دليل است ايمن شود از عذاب حق تعالي. اگر بيند كه پيري معروف بر وي سلام نمود و او را مي شناخت، دليل كه زني خوب روي بخواهد.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر ديد كسي به او سلام كرد كه در ميان ايشان شركت و تجارت بوده و جواب سلام آن كس بازداد، دليل كه در ميان ايشان تجارت پايدار نباشد.

جابرمغربي گويد:
اگر بيند زني بر وي سلام كرد، دليل كه از كسي شادمان شود. اگر زني پير مجهول بر وي سلام كرد، اقبال دنيائي يابد. اگر بيند درنماز است و سلام دست چپ داد، دليل كه كارهاي او شوريده گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
سلام دادن درخواب بر چهار وجه است.
اول: ايمني و امنيت.
دوم: شادي.
سوم: اقبال و خوشبختي.
چهارم: منفعت مال.

سلام
محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي به خواب بيند كه دوستي به او سلام مي كرد، دليل نمايد كه دشمن با وي صلح كند، اگر بيند كسي مجهول بر وي سلام كرد، دليل نمايد كه غريبي با وي دوستي و آشنائي كند. اگر ديد سري به او سلام كرد و هرگز آن كس را نديده بود، دليل است ايمن شود از عذاب حق تعالي. اگر بيند كه پيري معروف بر وي سلام نمود و او را مي شناخت، دليل كه زني خوب روي بخواهد.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر ديد كسي به او سلام كرد كه در ميان ايشان شركت و تجارت بوده و جواب سلام آن كس بازداد، دليل كه در ميان ايشان تجارت پايدار نباشد.

جابرمغربي گويد:
اگر بيند زني بر وي سلام كرد، دليل كه از كسي شادمان شود. اگر زني پير مجهول بر وي سلام كرد، اقبال دنيائي يابد. اگر بيند درنماز است و سلام دست چپ داد، دليل كه كارهاي او شوريده گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
سلام دادن درخواب بر چهار وجه است.
اول: ايمني و امنيت.
دوم: شادي.
سوم: اقبال و خوشبختي.
چهارم: منفعت مال.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button