س

سنب

سنب
محمدبن سيرين گويد: سنب درخواب ديدن، فرزند است. اگر بيند سنبي فرا گرفت يا كسي به وي داد، دليل كه وي را فرزندي باشد. اگر بيند سنبي داشت و از او ضايع شد، دليل كه فرزندش غايب شود يا از دنيا رحلت كند. ابراهيم كرماني گويد: سنب اسب يا سنب خر درخواب مال بود. اگر از اين سنب ها در خواب بيند كه فراگرفت يا كسي بدو داد، دليل كه وي را به قدر آن مال حاصل شود. اگر در خواب بيند كه در پاي خود سنب داشت، چون سنب اسب يا سنب خر، دليل كه عمر به خوشدلي گذراند و بعضي از معبران گويند: مال اندك يابد. اگر بيند سنبش بيفتاد، تاويلش به خلاف اين است

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button