س

سنتور

سنتور
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن سنتور در خواب ، نشنة آن است كه برترين آرزوهاي شما با انديشه هايي عميق و با ارزش به دست مي آيد .
2ـ اگر زني در خواب سنتور ببيند ، علامت آن است كه زندگي او دور از حسادتهاي زنانه خواهد بود

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button