س

سواري

سواري

اگر بيند درخواب سواري مي كرد، دليل كه از پادشاه مال و نعمت يابد. اگر بيند با سواران همي گشت، و آن سواران فرمانبر و مطيع وي بودند، دليل كه بر گروهي فرمانروائي يابد. اگر بيند سواران در محلي سواري مي كردند، دليل كه در آن مقام باراني سخت آيد. اگر بيند سواران مجهول از متاع دنيا چيزي بدو دادند، دليل كه وي را از كسي غريب منفعت رسد. اگر آن سواران معروف باشد، منفعت از آشنا و دوست بود. اگر سواران را در جامه ها بيند بر اسبان لاغر، تاويلش به خلاف اين است

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button