س

سوره الانشقاق

سوره الانشقاق

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره انشقاق مي خواند، دليل كند نامه او را به دست راست او دهند.

ابراهيم كرماني گويد:

شمار حسنات و كارهاي نيك در روز قيامت بر وي آسان گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

نسل او زياد گردد.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button