س

سوره الانفال

سوره الانفال

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره انفال مي خواند بر دشمنان ظفر يابد وغنيمت بي حد ومال بسيار حاصل کند .

ابراهيم كرماني گويد:

قدر جاه و بلندي يابد وکارش به نظام شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

خواندن سوره انفال در خواب ، خوشبخت و دولتمند شدن است .

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button