س

سوره البقره

سوره البقره

محمدبن سيرين گويد:

اگر كسي بيند سوره بقره خواند، تاويلش عمر دراز بود و بر بلاها صابر بود.

ابراهيم كرماني گويد:

سوره بقره كامكاري بود و خواندن آن در خواب، از دشمنان نجات بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

صادق القول گردد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button