س

سوره التوبه

سوره التوبه

محمدبن سيرين گويد:

سوره توبه درخواب خواندن، دليل كه توبه نصوح كند از هر گناه.

ابراهيم كرماني گويد:

سرانجام كارش خير و خرمي بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

خواندن سوره توبه در خواب ، محبوب و مقبول شدن در ميان مردم است .

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button