س

سوره الحاقه

سوره الحاقه

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره الحاقه مي خواند، دليل كه بر نعمت و مالي كه حق تعالي داده باشد ترسد.

ابراهيم كرماني گويد:

سيرت حق گزيند و ناصر حق گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

در طريق حق كوشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *