س

سوره الحجر

سوره الحجر

محمدبن سيرين گويد:

اگر كسي بيند سوره حجر مي خواند، نزد حق تعالي پسنديده بود.

ابراهيم كرماني گويد:

هر اميدي كه دارد بيابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

جاهش پيش خلق بيفزايد.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button