س

سوره الرعد

سوره الرعد

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند كه سوره رعد مي خواند، دليل كه پيوسته به دعوات و قرآن خواندن مشغول بود و تسبيح و تهليل كند.

ابراهيم كرماني گويد:

به كار خير و طاعت مشغول شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

عمرش كوتاه بود.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button