س

سوره السبا

سوره السبا

محمدبن سيرين گويد:

اگر در خواب بيند كه سوره سبا مي خواند، دليل كه زاهد و عابد گردد.

ابراهيم كرماني گويد:

دليل كه در طاعت، به حدي بود كه خداي داند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

سيرت صلحا و راه دين در پيش گيرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *