س

سوره الصافات

سوره الصافات

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند كه سوره صافات مي خواند، دليل است كه از حق تعالي، ديانت و دين يابد.

ابراهيم كرماني گويد:

امانت خلق نگاه دارد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

او را فرزند صالح آيد.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button