س

سوره الغاشيه

سوره الغاشيه

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره غاشيه مي خواند، دليل كه از هول قيامت ترسد و توبه كند و از آن ترس ايمن گردد.

ابراهيم كرماني گويد:

تائب شود و رضاي خدا جويد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

قدر و محل او بزرگ شود و نام او به خير منتشر شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *