س

سوره المؤمن

سوره المؤمن

اگر در خواب بيند سوره مومن مي خواند، دليل كه از مقربان حق تعالي شود.

ابراهيم كرماني گويد:

خاتمت كارش به سعادت بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

دعاي او مستجاب شود.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button