س

سوره المائده

سوره المائده

محمد بن سيرين گويد:

اگر بيند سوره مائده ميخواند، دليل كه بر اهل آن ديار شرف و بزرگي يابد

ابراهيم كرماني گويد:

خواندن مائده درخواب، دليل بر زيادتي مال و نعمت كند و خيرات دو جهاني يابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

خواندن سوره مائده در خواب ، سلامتى بدن ، درستى كار و روبه راه شدن مشاغل و اموراست .

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button