س

سوره المدّثر

سوره المدّثر

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره المدثر مي خواند، دليل است عمل صالح كند و بدي كسي را در دل نگاه ندارد.

ابراهيم كرماني گويد:

در كار راستي نگاه دارد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

سيرت و راه راست جويد.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button