س

سوره طه

سوره طه

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره طه مي خواند، دليل كه با دشمنان خصومت كند و ايشان را قهر كند و نامش به خيرات منتشر گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

عالم و دانا گردد و يگانه و نامدار شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *