س

سوره مريم

سوره مريم

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره مريم مي خواند، دليل كه روز قيامت در پناه ايزد تعالي باشد از عذاب.

ابراهيم كرماني گويد:

راه خير برگزيند و سنت رسول خدا به جاي آورد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

به بهتاني او نسبت كنند و عاقبت كار راستي او ظاهر شود.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button