س

سينه ريز

سينه ريز
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر زني خواب ببيند سينه ريزي بر گردن آويخته است ، نشانة ان است كه همسري وفادار و خانه اي زيبا خواهد داشت .
2ـ گم كردن سينه ريز در خواب ، علامت آن است كه به زودي دست سنگين ماتم را بر شانة خود احساس خواهيد كرد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button