س

سک

سک
از جمله عطرهاي خوشبو است. محمدبن سيرين گويد: اگر كه ديد سك داشت يا كسي به وي داد، دليل كه با ادب و فرهنگ باشد و مردمان بر وي ثنا خوانند. اگر ديد از وي بوي سك مي آمد يا بوي مشك، دليل كه وي كنيزك با لطافتي دوست دارد. اگر بيند به امير بدل نمود، دليل كه فسق را بر صلاح گزيده بود و شعر و غزل را بر قرآن اختيار نموده باشد. اگر بيند كه سك مي شود و از آن بوي خوش مي آمد، دليل كه نيكوئي با كساني كند كه مستوره و صالحه باشند و بر وي ثنا گويند. جابرمغربي گويد: اگر بيند كه سك بر خود مي ماليد، دليل است با مردم احسان و نيكوكاري كند

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button