ش

شام

شام
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد به تنهايي مشغول صرف شام هستيد ، دلالت بر آن دارد كه مسايلي هميشه شما را وادار مي كند كه به فكر تهية مايحتاج زندگي باشيد .
2ـ اگر دختري خواب ببيند به اتفاق نامزدش شام مي خورد ، نشانة شكست و جدايي در عشق است .
3ـ اگر خواب ببينيد ميهماناني را به شام دعوت كرده ايد ، دلالت بر آن دارد كه از ميهمان نوازي افراد مؤدب و مهربان لذت خواهيد برد .

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button