ش

شانه حيوان

شانه حيوان
محمدبن سيرين گويد: ديدن شانه حيوان، دليل وزن باشد، اگر بيند گوشت شانه باز كرد و رگ ها ديد، دليل كه در آن سال باران بسيار باشد. اگر بيند كه در آن شانه سياهي بسيار بود، دليل كه در آن سال بلا بسيار بود.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
  • شب
Back to top button