ش

شاهرود

شاهرود
سازي است از سازها. اگر بيند كه شاه رود مي زد، دليل كه به سخن محال رضا دهد. اگر شاه رود را با چنگ و چغانه مي زد، دليل مصيبت بود.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button