ش

شجره نامه

شجره نامه
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن شجرنامة خود در خواب ، نشانة آن است كه مشكلات خانواده به دوش شما خواهد افتاد . در خارج از حوضة فعاليتهاي خود مي توانيد آسوده باشيد .
2ـ اگر خواب ببينيد ديگران در حال مطالعة شجر نامة خود هستند ، علامت آن است كه ناچار مي شويد حق خود را به ديگران واگذار كنيد . اگر در خواب ببينيد كه قسمتي از شجرنامه نيست ، نشانة آن است كه دوستان را به خاطر تنگدستي آنها ناديده مي گيريد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button